A  192071 | W 1649

Gouache napoletana, datata 1877